Skip links

Kulturanalyse

Hvordan bygge kultur

Kultur nyter strategi til frokost. Andre sier at kultur spiser strategi til frokost og det stemmer også. Når vi mener at kulturen skal nyte strategi til frokost, handler dette om at kulturen skal fremme de mål og ambisjoner virksomheten har i samfunnet.

Vi benytter følgende faser for å
forstå og kartlegge nåværende kultur.

Kulturanalysen:
Forankre og avdekke

Kvalitativ og kvantitativ undersøkelse

Rapportere og evaluere

Konkretisering av mulige tiltak

Beslutninger og effektuering

I kulturkompasset ser vi sammenheng mellom den retning og strategi virksomheten har og hvordan virksomheten fungerer med hensyn til de nevnte faktorer. Etter analysen foreslår vi gode strukturelle grep som f.eks. pulsverktøy og smarte samtalekonsepter, viktige refleksjoner og ikke minst utvikling av – eller revitalisering av – verdier, normer og artefakter.

Samspillet i en kultur avgjør om strategien fungerer. En kultur der det ikke er etablert tydelige grenser for hva som er akseptabelt og ikke, vil selvsagt preges av en rekke dårlige vaner, eksempelvis manglende evne til å snakke med og til hverandre på en respektfull måte – eller manglende evne til å holde avtaler (integritet). Integritet, velvilje og kompetanse bygger tillit.

Kulturanalyse, syfaktormodellen
Syvfaktormodellen

Kulturkompasset

Vi har definert og organisert Norges ledende spørsmålsbatteri for å kunne sette opp et skreddersydd opplegg for den enkelte virksomhet, og den konteksten som virksomheten befinner seg i.

Syv faktorer for å forstå kultur

Syv faktorer for å implementere kultur

Ta kontakt for en kartlegging av din virksomhet

Ved å benytte BusinessMastering kulturkompass, herunder Syvfaktormodellen, vil virksomheter ha et konkret rammeverk
– utviklet i Norge og tilpasset norske forhold.

Å jobbe målrettet med syvfaktormodellen påvirker kulturen du er en del av – til en sterkere, tryggere og mer robust kultur.

Kulturanalysen:

Fase 1 - forankre og avdekke

Typiske problemområder

Sterke elementer i kulturen som skal videreføres

Hvilken kontekst virksomheten er i

Fase 2 - kvalitativ og kvantitativ undersøkelse

Intervjuer av et utvalg ledere og medarbeidere

0 - punkt analyse

Løpende tidsserieanalyser

Fase 3 - rapportere og evaluere

Sortere og presentere data

Reflektere og tolke rundt de viktigste funn i undersøkelsen

Umiddelbare tanker om hva som kan og bør forbedres i kulturen

Identifisere gap mellom nåsituasjon og ønsker situasjon ved bruk av syvfaktormodellens radar

Dialoger rundt hva tallene betyr, hva som bør endres og hvorfor

Kulturanalyse, syfaktormodellen

Neste fase handler om
implementering og videreutvikling
av organisasjonskulturen

Fase 4 - konkretisering av mulige tiltak

Identifisere grep for å navigere og fasilitere videreutvikling, ved hjelp av f.eks en konkret arbeidsgruppe/kulturkomité (autonom gruppe)

Forstå kulturelementer og hvordan de påvirker kulturen

Identifisere "lowest hanging fruit" tiltak

Avdekke hva slags kompetanse både ledere og kulturkomité må erverve for å implementere ønsket kultur

Fase 5 - beslutninger og effektuering

Iverksette konkrete metoder for å implementere tydelige forventninger til atferd (normer) f.eks. forventningskontrakter, allianser, team-regler og 10 bud

Implementere nøkkelgevinster/fokusområder og plan for dette

Implementere "lowest hanging fruit" og plan for dette

Sikre at både ledere og kulturkomité benytter Culture Manager for å monitorere kulturpuls, kulturforslag/idéer og sentrale kulturelementer samt viktige hendelser som påvirker og tydeliggjør kulturen

Definere ambisjoner og måleparametere i syvfaktormodellens radar samt ulike milepæler for å sikre ansvarliggjøring og gjennomføring

Fra fine ord til gode holdninger og smarte handlinger

Å legge til rette for menneskers utvikling er det vi kan kalle arbeidslivets kulturarbeid. Kulturen er en sum av menneskers holdninger, verdier, normer, sedvaner, ferdigheter, trossystemer og overbevisninger som ligger til grunn for atferden.

Tydelige og sterke kulturer har altså et bevisst forhold til kulturelementer. Når og hvis strategien er hensiktsmessig og meningsfull, vil vi se at kulturen nyter strategien til frokost! (Løken og Semundseth, 2019).

Våre seminarer

14.11.22

Oslo

Miniseminar

Kulturanalyse og kulturkoding på norsk

Foredragsholder

Magnus Rynning Borander og Rune Semundseth

2022

Oslo

Treffbasert

SMIA-nettverket

Foredragsholdere

Rune Semundseth og Jon Fredrik Alfsen