Kulturanalyse

/ Kulturanalyse

Kulturanalyse på norsk!

Kultur nyter strategi til frokost. Andre sier at kultur spiser strategi til frokost og det stemmer også. Når vi mener at kulturen skal nyte strategi til frokost, handler dette om at kulturen skal fremme de mål og ambisjoner virksomheten har i samfunnet.

Mange virksomheter har i liten grad analysert de faktorene som avgjør i hvilken grad kulturen er hensiktsmessig. I vårt opplegg med kulturkompass og syvfaktormodellen analyserer vi i hvilken grad virksomheten har implementert tillitskultur, godt samspill, informasjonsflyt, verdibevissthet og tre andre faktorer.

Arrangement – meld deg på:
Kulturanalyse på norsk, 15. Sep. 2021

I kulturkompasset ser vi sammenheng mellom den retning og strategi virksomheten har og hvordan virksomheten fungerer med hensyn til de nevnte faktorer. Etter analysen foreslår vi gode strukturelle grep som f.eks. pulsverktøy og smarte samtalekonsepter, viktige refleksjoner og ikke minst utvikling av – eller revitalisering av – verdier, normer og artefakter. Samspillet i en kultur avgjør om strategien fungerer. En kultur der det ikke er etablert tydelige grenser for hva som er akseptabelt og ikke, vil selvsagt preges av en rekke dårlige vaner, eksempelvis manglende evne til å snakke med og til hverandre på en respektfull måte – eller manglende evne til å holde avtaler (integritet). Integritet, velvilje og kompetanse bygger tillit.

Vi benytter følgende faser for å forstå og kartlegge eksisterende kultur:

Forankring, kvalitativ og kvantitativ undersøkelse, rapportering/evaluering, konkretisering og beslutninger

Kulturkoding fase 1: Forankre og avdekke

 • Typiske problemområder
 • Sterke elementer i kulturen som skal videreføres
 • Hvilken kontekst virksomheten er i

Kulturkoding fase 2: Kvalitativ og kvantitativ undersøkelse

 • Intervjuer av et utvalg ledere og medarbeidere
 • 0-punkt-analyse
 • Løpende tidsserieanalyser

Kulturkoding fase 3: Rapportere og evaluere

 • Sortere og presentere data
 • Reflektere og tolke rundt de viktigste funn i undersøkelsen
 • Umiddelbare tanker om hva som kan og bør forbedres i kulturen
 • Identifisere gap mellom nåsituasjon og ønsket situasjon ved bruk av syvfaktormodellens radar
 • Dialoger rundt hva tallene betyr, hva som bør endres og hvorfor

Neste fase handler om implementering og videreutvikling av organisasjonskulturen.

Kulturkoding fase 4: Konkretisering av mulige tiltak

 • Identifisere grep for å navigere og fasilitere videreutvikling, ved hjelp av f.eks. en konkret arbeidsgruppe/kulturkomité (autonom gruppe)
 • Forstå kulturelementer og hvordan de påvirker kulturen
 • Identifisere «lowest hanging fruit» tiltak
 • Avdekke hva slags kompetanse både ledere og kulturkomité må erverve for å implementere ønsket kultur

Kulturkoding fase 5: Beslutninger og effektuering

 • Iverksette konkrete metoder for å implementere tydelige forventninger til atferd (normer) f.eks. forventningskontrakter, allianser, team-regler og 10 bud
 • Implementere nøkkelgevinster/fokusområder og plan for dette
 • Implementere «lowest hanging fruit» og plan for dette
 • Sikre at både ledere og kulturkomité benytter Culture Manager for å monitorere kulturpuls, kulturforslag/idéer og sentrale kulturelementer samt viktige hendelser som påvirker og tydeliggjør kulturen
 • Definere ambisjoner og måleparametere i syvfaktormodellens radar samt ulike milepæler for å sikre ansvarliggjøring og gjennomføring

Fra fine ord til gode holdninger og smarte handlinger

Å legge til rette for menneskers utvikling er det vi kan kalle arbeidslivets kulturarbeid. Kulturen er en sum av menneskers holdninger, verdier, normer, sedvaner, ferdigheter, trossystemer og overbevisninger som ligger til grunn for atferden.

Tydelige og sterke kulturer har altså et bevisst forhold til kulturelementer. Når og hvis strategien er hensiktsmessig og meningsfull, vil vi se at kulturen nyter strategien til frokost! (Løken og Semundseth, 2019).

Ved å benytte businessMastering kulturkompass herunder Syvfaktormodellen, vil virksomheter ha et konkret rammeverk – utviklet i Norge og tilpasset norske forhold. Vi har definert og organisert Norges ledende spørsmålsbatteri for å kunne sette opp et skreddersydd opplegg for den enkelte virksomhet, og den konteksten som virksomheten befinner seg i.

Å jobbe målrettet med syvfaktormodellen påvirker kulturen du er en del av – til en sterkere, tryggere og mer robust kultur.

I businessMastering har vi markedets mest effektive verktøy, undersøkelser og metoder innen kulturanalyse, kulturutvikling og lederskap/medarbeiderskap.

Kulturanalyse på norsk

6. januar gir vi deg en anledning i dypdykk i det vi presist kaller kulturanalyse på norsk, gjennom nye og innovative metoder og nettsky-verktøy – utviklet i Norge for norske forhold. Primært for ledere og HR.

15 september