Kulturanalyse

Hvordan bygge bevisst kultur

Kultur nyter strategi til frokost. Andre sier at kultur spiser strategi til frokost og det stemmer også. Når vi mener at kulturen skal nyte strategi til frokost, handler dette om at kulturen skal fremme de mål og ambisjoner virksomheten har i samfunnet. Vi har en unik kobling mellom kulturanalyse og kulturkoding, altså implementering av ønsket kultur. Kulturen skal fremme strategiske mål, og da er det viktig å vite hvor skoen trykker først. Innsikt i nåsituasjon (hvor du er) er en forutsetning for gode endringsreiser (hvor du skal).

Vi samarbeider tett med et av Norges ledende analyseselskaper, Respons Analyse, innenfor både kulturkartlegging (kulturanalyse) og medarbeiderundersøkelser. Konseptet er kvalitetssjekket gjennom omfattende faktor- og regresjonsanalyser i Q4 2023. Sammen lager vi det mest skreddersydde og markedstilpassede opplegget for kulturanalyse i Norge.

Vi benytter følgende faser for å
forstå og kartlegge nåværende kultur:

Kulturanalysen:

1

Forankre og avdekke

2

Undersøke: Kvalitativ og kvantitativ undersøkelse

3

Rapportere og evaluere

4

Konkretisere mulige tiltak

5

Beslutte, effektuere og internalisere (kulturkoding)

Etter analysen (den anonyme kulturkartleggingen), foreslår vi presentasjon, refleksjon og dialoger/samlinger, samt gode strukturelle grep som f.eks. pulsverktøy og smarte samtalekonsepter og ikke minst utvikling av – eller revitalisering av – verdier, normer og artefakter. Veldig ofte ser vi at kulturkoding i for liten grad er påvirket av alle – både ledere og medarbeidere. Kultur er et kollektivt anliggende og alle må være med!

I kulturkompasset ser vi sammenheng mellom den retning og strategi virksomheten har og hvordan virksomheten fungerer med hensyn til de faktorene vi finner i syvfaktormodellen. Denne modellen ble til under utviklingen av rammeverket og boken «Kulturkoden», en verktøykasse for å forstå, kartlegge og videreutvikle virksomhetskulturen. Å implementere ønsket kultur – den kulturen som nyter strategien til frokost, lunsj og middag – kaller vi kulturkoding. Da trenger vi å kartlegge eksisterende kultur først. Derfor kulturanalyse på norsk!

Samspillet i en kultur avgjør om strategien fungerer. En kultur der det ikke er etablert tydelige grenser for hva som er akseptabelt og ikke, vil selvsagt preges av en rekke dårlige vaner, eksempelvis manglende evne til å snakke med og til hverandre på en respektfull måte – eller manglende evne til å holde avtaler (integritet). Integritet, velvilje og kompetanse/klokskap bygger tillit.

Les kronikk om essensene i bedriftskultur / virksomhetskultur her,

Ved å benytte businessMastering kulturkompass, herunder syvfaktormodellen, vil virksomheter ha et konkret rammeverk
– utviklet i Norge og tilpasset norske forhold – for å forstå hvor skoen trykker og hvilke strukturelle grep som må til få å endre kulturen til det bedre. Å jobbe målrettet med syvfaktormodellen påvirker kulturen du er en del av – til en sterkere, tryggere og mer robust kultur.

Syvfaktormodellen

Kulturkompasset

Vi har skapt Kulturkompasset ™ og definert et norsktilpasset spørsmålsbatteri. Dette utvalget med spørsmål er avgjørende for å kunne sette opp et relevant skreddersydd opplegg for den enkelte virksomhet, og den konteksten som virksomheten befinner seg i.

Syv faktorer for å forstå kultur

Syv faktorer for å implementere kultur

Ta kontakt for en kartlegging av din virksomhet

Handlekurv