Bedre organisasjonskultur med Kulturkoden

Kulturkoden

Kulturkoden er en bok og et konsept for å bygge sterke og endringsvillige organisasjonskulturer, med en bottom-up tilnærming (menneskets verdier og livskvalitet i sentrum).

Kulturkoden puslespill
  • hva ønsker du å dyrke på din arbeidsplass og hvorfor?
  • hvordan dyrker og skaper du mening, stolthet og gode bidrag til samfunnet?
Rune Semundseth - forfatter av Kulturkoden

Forfatter Rune Semundseth

Tankevekker Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor lederskap og medarbeiderskap.

«Det handler om å stille de gode spørsmålene, spørsmålene som skaper kraft, mening og indre motivasjon.»– RUNE SEMUNDSETH

Hva er Kulturkoden?

Hva er det som kjennetegner ledere og medarbeidere som lykkes? Et aspekt som er felles for de aller fleste som lykkes er fokus på tydelig retning og skape følelser av mening i jobblivet.

KulturKoden har som misjon å hjelpe ledere og medarbeidere med å forandre organisasjonskulturen for å kunne takle stadig raskere skifter i kundebehov og teknologisk utvikling. Å jobbe med kultur er å jobbe med viktige spørsmål som «Hva er det med denne jobben som skaper mening for meg?» og «Hva trenger vi av hverandre for å bidra til et godt arbeidsliv og samtidig øke livskvaliteten for hver og en?».

Konseptet KulturKoden gir ledere og medarbeidere viktige refleksjoner som vil lede til mer tilhørighet, økt robusthet og større endringskapasitet. Ved å konkretisere ønskede verdier (det vi verdsetter) og det vi anser som god atferd (mormer/spilleregler) – i smart samspill mellom ledere og medarbeidere – har vi lagt et godt grunnlag for god kulturbygging. En god kultur nyter strategien til frokost (Løken/Semundseth) og da er det viktig at verdiene og normere får konkret fokus ved at vi definerer tydelige forventninger, både vertikalt og horisontalt (felles), i organisasjonen. Disse forventningene systematiseres og håndheves ved hjelp av Forventningskontrakten, ett av flere viktige verktøy i businessMastering toolkit. Der finner vi også den populære modulen «Appraisal Manager» som er vårt digitale verktøy for moderne medarbeidersamtaler. Mer om dette sentrale lederverktøyet under medarbeidersamtale-verktøyet Appraisal Manager. Mer om Forventningskontrakten her.

Om organisasjonskultur (virksomhetskultur) og hva som kjennetegner en tillitskultur

Kultur kommer fra latinske cultura, som betyr å dyrke. Ja, hva vil du dyrke i den virksomheten du jobber i? En kultur preget av tillit, er både mer lønnsom og hyggelig å være i enn i kulturer der man ikke stoler på hverandre.

I ordet tillitskultur er det nærliggende å fokusere på tre faktorer:
1) Grad av velvilje,
2) kompetansebygging og
3) integritet eller etterrettelighet.

En kultur bygget på velvilje (vilje og evne til samarbeid)

Du merker det når en kollega oppriktig ønsker deg alt godt. En god lagspiller spør ofte sine kolleger (overordnet, sideordnet eller underordnet): «hva kan jeg bidra med for at du skal få til det du vil få til?» En god lagspiller setter seg inn i både egen rolle og de viktigste rollene rundt seg.

Kompetansebygging (vilje og evne til utvikling)

Når viljen er høy nok, og personen har den rette innstillingen, er det meste mulig. Dog har vi forskjellige talenter, medfødt eller tillært. Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. Å forstå egen rolle og virksomhetens plass i samfunnet er vesentlig. For å utvikle rett kompetanse, på kort og lang sikt, vil det være bevisstgjørende å benytte smarte prosesser som fører til tydelige relasjonelle kontrakter. Ferdighetskontrakter, herunder kompetansekartlegging og rolleforståelse, er viktige øvelser og verktøy her.

Integritet eller etterrettelighet

Kulturkoden konsept

Integritet handler om vilje og evne til å respektere å overholde ønskede verdier, spilleregler og normer. For å få det til er det vesentlig at virksomheten har gjennomført tilstrekkelig bevisstgjøring rundt verdier, normer og samspillsregler. Gode verktøy her er Forventningskontrakter og forskjellige varianter av strategiske samtaler (bla. Medarbeidersamtaler og samtaler om normer og artefakter (synlige uttrykk for kultur). Virksomheten er ikke bedre enn de avtalene og normene som respekteres og holdes. Hvis vi antar mindre og spør mer – altså når vi er mer utforskende – vil tillit og toleranse mellom mennesker vokse. Relasjonene og kompetansen er det virksomheter lever av.

Handlekurv