Bedriftskultur

En god og hensiktsmessig bedriftskultur nyter strategi til frokost. Jeg tror at kulturer som bygges bevisst, på velvilje, integritet, tydelighet og med rett kompetanse, skaper fremtidens mest attraktive arbeidsgivere

Av Rune Semundseth

forfatter av KulturKoden og oppfinner av Kulturanalyse på norsk

Det omdømme din virksomhet har bygget opp over tid, er et resultat av retningsgivende verdier og normer – av holdninger og av handlinger Mens verdier handler om det vi verdsetter, handler normer om hva som er atferdsmessig rett eller galt. Ordet kultur kommer av det latinske ordet cultura, som betyr å dyrke.

Velvilje og omtanke er viktige verdier i en virksomhets grunnmur, og kombinasjonen av velvilje/godhet, kompetanse og integritet skaper tillit i relasjoner. Tillit er effektivt. Godhet skaper robusthet og er for øvrig en av de syv dydene i Aurelius’ dydsetikk. Hva slags verdier, prinsipper og normer er det som preger ditt arbeidsmiljø? Organisasjonskultur, eller bedriftskultur, handler nettopp om hva en ønsker å dyrke internt for å fremstå som et eller annet – eksternt men også internt.

Tydelighet med tanke på verdier og normer er en god start, kombinert med en grunnmur av psykologisk trygghet og endringskapasitet. All ledelse skjer i en kulturell kontekst, og jeg erfarer at mange ledergrupper er relativt lite kompetente med hensyn til å dyrke en bevisst, robust og endringsdyktig kultur. Jeg tenker at Soria Moria for all ledelse er å legge til rette for gode liv, både for virksomhetens ansatte og dens målgrupper. Ledere har både styringsrett og omsorgsplikt, og med økt fokus på hva kulturarbeid er i praksis, vil flere oppleve en dypere mening i jobblivet. Vi skal slett ikke glemme at både ledere og medarbeidere har en gjensidig raushetsplikt, og at lytting og kommuniserte forventninger er limet i din virksomhets kultur.

Tydelige og sterke kulturer har et bevisst forhold til både synlige kulturelementer (som artefakter), delvis synlige kulturelementer (verdier og normer) og de mer usynlige elementene (antakelser og overbevisninger). Hvorfor er bevisst kultur viktig? Kulturen hemmer eller fremmer strategien. Mange virksomheter har ikke klart å knekke KulturKoden, og kulturen er blitt slik den er, mer eller mindre bevisstløst. I en bevisstløs og utydelig kultur – de fleste kulturer har ikke et bevisst forhold til artefakter og i liten grad til betydningen av definerte normer (spilleregler) – blir det som det blir, litt for tilfeldig. I dårlige, eller lite bevisste, kulturer vil manglende tydelighet om hva som verdsettes (verdier) og hva som er rett og galt (normer), ødelegge marsjfart i den retningen bedriften ønsker å gå. Kulturen vil kunne hemme progresjon og innovasjon når summen av negative antakelser spenner ben på både muligheter og prestasjoner. En kultur der det ikke er etablert tydelige grenser for hva som er akseptabelt og ikke, vil selvsagt preges av en rekke dårlige vaner, eksempelvis manglende evne til å snakke med og til hverandre på en respektfull måte eller manglende evne til å holde avtaler (integritet). Den gode kulturen nyter strategien til frokost Tydelige og sterke kulturer har altså et bevisst forhold til kulturelementer. Når og hvis strategien er hensiktsmessig og meningsfull, vil vi se at kulturen nyter strategien til frokost! (Løken og Semundseth, 2019).

Hvis strategien ikke er god, vil en sterk og god kultur være plaster på såret. Tillit er bærebjelken til både topp stemning og høy produktivitet, altså gode resultater. En god tillitskultur med et godt ytringsklima bidrar til at hver og en kan våge å være seg selv. Dette kan styrke selvbildet for den enkelte, og et slikt klima vil også bidra til at flere får tilbakemeldinger. Slik vil kompetanseløft, økt selvinnsikt og gode resultater gå hånd i hånd. Kultur starter med folkeskikk og fortsetter med dialog og velvilje. Vår norske kultur er stadig mer preget av forståelse for hva som er bærekraftig, og værekraftig, men jeg tenker samtidig at vår køkultur i forbindelse med arrangementer, eller i trafikken, fortsatt kan forbedres. Det handler om hvordan vi ferdes sammen. Kultur er kollektivt. Det handler om noe vi har felles. Derfor må kulturjobbing ivaretas av fellesskapet, ikke av reklamebyråer og ledergrupper på hotellseminar. Det er et lederansvar å jobbe med kultur, og det er også et lederansvar å sørge for at alle blir involvert. Alle skal definitivt være med. Alle har en stemme, alle vil bli hørt. Ja, hver eneste leder og medarbeider bidrar til kulturen – hver eneste dag. Dag ut og dag inn. Sva marga! (finn din vei!)

Handlekurv